• Nghiên cứu-trao đổi

  • ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
   • ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

   • Để phát triển bền vững nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cần nhận thức được những khó khăn và thuận lợi của đất nước. Đó là một nước nông nghiệp lạc hậu, trải qua nhiều năm chiến tranh nền kinh tế còn thấp kém. Từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải có bước chuyển đổi cơ chế, luật pháp cho phù hợp.

  • » Chi tiết
  • PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ VỚI VẤN ĐỀ HỘI NHẬP
   • PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ VỚI VẤN ĐỀ HỘI NHẬP

   • Hội nhập kinh tế quốc tế là một nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới, nhất là khi chúng ta đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Pháp luật của chúng ta, nhất là pháp luật kinh doanh cũng nên được xây dựng gần hơn với pháp luật của các nền kinh tế phát triển. ở phạm vi hẹp, chúng tôi chỉ phân tích nguyên tắc đối xử quốc gia trong pháp luật doanh nghiệp và đầu tư; mô hình các tổ chức kinh doanh và quyền thành lập, góp vốn vào công ty của tổ chức để thấy pháp luật doanh nghiệp và đầu tư Việt Nam còn có những điểm cần bàn trong quá trình hội nhập.

  • » Chi tiết
  • MÔ HÌNH BẢO HIỂM TIỀN GỬI HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM NGHIÊN CỨU KHI XÂY DỰNG LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
   • MÔ HÌNH BẢO HIỂM TIỀN GỬI HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM NGHIÊN CỨU KHI XÂY DỰNG LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI

   • Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, sau sự đổ vỡ của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, Nhà nước cũng như ngành ngân hàng đã nghĩ đến việc thiết lập một mô hình bảo hiểm tiền gửi (BHTG), nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng (TCTD). Ý tưởng này ban đầu được hình thành một cách chậm chạp do những hạn chế về mặt nhận thức nói chung cũng như những khó khăn về mặt tài chính từ phía Nhà nước. Việc nghiên cứu tìm ra một mô hình BHTG ở Việt nam chỉ thực sự được nghiên cứu một cách ráo riết từ giữa những năm 90, khi Ngân hàng nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng đề án về BHTG, đặc biệt là từ khi Quốc hội thông qua hai đạo luật quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng vào tháng 12 năm 1997, đó là Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng.

  • » Chi tiết
  • CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
   • CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

   • Khoản 1 Điều 2 của Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp – DSU quy định “Cơ quan giải quyết tranh chấp được thành lập để thực hiện những quy tắc và thủ tục của Thỏa thuận này và các điều khoản về tham vấn và giải quyết tranh chấp của các hiệp định có liên, trừ khi trong hiệp định có liên quan quy định khác. Theo đó, DSB sẽ có thẩm quyền thành lập Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm, thông qua các báo của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm, duy trì sự giám sát và thực hiện các phán quyết và khuyến nghị, cho phép đình chỉ việc thi hành những nhượng bộ và các nghĩa vụ khác theo các hiệp định có liên quan”. Có thể hiểu một cách đơn giản về chức năng của DSB như sau:

  • » Chi tiết
 • »

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®