• Luật dân sự

  • Quyền của doanh nghiệp
   • Quyền của doanh nghiệp

   • Điều 8. Quyền của doanh nghiệp

    1. Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

    2. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

    3. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

    4. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

    5. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.

    6. Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

    7. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ.

    8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

    9. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định.

    10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

    11. Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

    12. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

  • » Chi tiết
  • Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp
   • Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

   • Điều 5. Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

    1. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật này; bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh.

    2. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.

    3. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

    Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được thanh toán hoặc bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm công bố trưng mua hoặc trưng dụng. Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp.

  • » Chi tiết
  • Đối tượng áp dụng
   • Đối tượng áp dụng

   • Điều 2. Đối tượng áp dụng

    1. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

    2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp.

  • » Chi tiết
  • Chuyển giao công nghệ
   • Chuyển giao công nghệ

   • Điều 838.
     
    Chuyển giao công nghệ
     
    Việc chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, pháp nhân Việt Nam với người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, việc chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài, phải tuân theo quy định của Bộ luật này, các văn bản pháp luật khác của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chuyển giao công nghệ và các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia.
  • » Chi tiết
  • Quyền tác giả
   • Quyền tác giả

   • Điều 836.
     
    Quyền tác giả
     
    Quyền tác giả của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài đối với tác phẩm lần đầu tiên được công bố, phổ biến tại Việt Nam hoặc được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức nhất định tại Việt Nam, thì được bảo hộ theo quy định của pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia.
  • » Chi tiết
  • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
   • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

   • Điều 835.
     
    Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
     
    1- Việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại.
     
    2- Việc bồi thường thiệt hại do tàu bay, tàu biển gây ra ở không phận quốc tế hoặc biển cả được xác định theo pháp luật của nước mà tàu bay, tàu biển mang quốc tịch, trừ trường hợp pháp luật về hàng hải, pháp luật về hàng không của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác.
     
    3- Trong trường hợp hành vi gây thiệt hại xảy ra ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà người gây thiệt hại và người bị thiệt hại đều là công dân hoặc pháp nhân Việt Nam, thì áp dụng pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • » Chi tiết
  • Hợp đồng dân sự
   • Hợp đồng dân sự

   • Điều 834.
     
    Hợp đồng dân sự
     
    1- Hình thức của hợp đồng dân sự phải tuân theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng. Trong trường hợp hợp đồng được giao kết ở nước ngoài mà vi phạm hình thức hợp đồng, thì vẫn có hiệu lực về hình thức hợp đồng tại Việt Nam, nếu hình thức của hợp đồng đó không trái với quy định của pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
     
    2- Quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng dân sự được xác định theo pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng, nếu không có thoả thuận khác.
     
    Hợp đồng dân sự được giao kết tại Việt Nam và thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam, thì phải tuân theo pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
     
    Trong trường hợp hợp đồng không ghi nơi thực hiện, thì việc xác định nơi thực hiện hợp đồng phải tuân theo pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
     
    3- Hợp đồng dân sự liên quan đến bất động sản ở Việt Nam phải tuân theo pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • » Chi tiết
  • Quyền sở hữu tài sản
   • Quyền sở hữu tài sản

   • Điều 833.
     
    Quyền sở hữu tài sản
     
    1- Việc xác lập, chấm dứt quyền sở hữu, nội dung quyền sở hữu đối với tài sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó, trừ trường hợp pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác.
     
    2- Quyền sở hữu đối với động sản trên đường vận chuyển được xác định theo pháp luật của nước nơi động sản được chuyển đến, nếu không có thoả thuận khác.
     
    3- Việc phân biệt tài sản là động sản hoặc bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó
  • » Chi tiết
  • Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài
   • Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài

   • Điều 832.
     
    Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài
     
    1- Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước nơi pháp nhân đó thành lập, trừ trường hợp pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác.
     
    2- Trong trường hợp pháp nhân nước ngoài xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt Nam, thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài được xác định theo pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • » Chi tiết
  • Năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài
   • Năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài

   • Điều 831.
     
    Năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài
     
    1- Năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà người đó là công dân, trừ trường hợp pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác.
     
    2- Trong trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt Nam, thì năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • » Chi tiết
 • »

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®